From the Principal: January/February

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal

Hej på er alla i snön,

Vilken vinter vi fick på bara ett par dagar. Jag hoppas att ni klarat er från ryggskott när ni varit ute och skottat alla uppfarter och liknande. Nu hoppas i alla fall jag att den kan ligga kvar en vecka eller två men sedan vill jag ha vår.

Denna termin startade verkligen på ett annorlunda sätt, men det vi kan ta med oss från detta är att vi ser att eleverna har visat ett fint förtroende för varandra och har också börjat vara mer uppmärksamma samt omtänksamma med och mot varandra. Vi hoppas nu att vi kan fortsätta terminen med positivitet och kreativitet samt fokusera på det akademiska.

Förra veckan hade vi crazy hair day, vilken enorm uppslutning. Jag tror vi hade närmare tvåhundra elever som ville fixa frillan när de kom till skolan. Så kul! Ni kan se bilder från en del av kreationerna på vår Facebook sida.

Denna vecka så har vi nu dragit igång de Nationella proven. Först ut var år 6 under tisdagen i ämnet svenska. Trots att bussarna på flera håll var överfulla eller inställda så kunde vi genomföra proven utan större incidenter. I kalendariet på SchoolSoft kan ni se resterande datum som gäller både för år 6 samt 9.

Som några utav er märkt så har vi haft lite ombyte i personalgruppen. Vi har nu fått tag i ny personal för bland annat Ms Burns som lämnade oss under hösten & Ms Larson som har tagit tjänstledigt denna termin. De nya lärarna som nu fått klartecken från Migrationsverket har nu bokat sina flyg och är på väg till oss. Den som skall undervisa för Ms Burns kommer redan nästa vecka och den andra läraren i engelska ansluter snarast också. Mr Freitas har dragit ett stort lass tillsammans med sitt arbetslag för att säkerställa att de vikarier som varit på plats har följt en planering samt att de även gjort bedömningar tillsammans å alla uppgifter för att se till att eleverna inte tappar för mycket. Det är självklart mycket beklagligt att vi behövt vänta så pass länge på den nya personalen men tyvärr så kan jag inte påverka Migrationsverket.

Vi har också välkomnat Ms Palm som kommer att vara ny samordnare för specialpedagogiken samt Ms Quintanilla som kommer att vara skolsköterska för år 7-9 nu när Ms Senior kommer att pröva sina vingar på Karolinska. Vi ser även fram emot att välkomna Ms Eklund tillbaka till oss nu i början av mars när hon kommer tillbaka från sin mammaledighet.

Jag vet att det är många utav er som har hör av er till mig gällande skolmaten. Jag är tacksam för alla mail jag får och jag skickar alltid dessa vidare till Kleins. Om ni har ytterligare funderingar, ris eller ros så får ni gärna fortsätta skicka detta till mig. Gällande incidenten som varit i nyheterna den senaste veckan så har Kleins nu en handlingsplan som ni kan läsa under rektor på SchoolSoft.

Den 2/4 bjuder vi in elever och föräldrar i år 9 för en mingelkväll. Då kommer våra “gamla” elever tillbaka för att prata om sina gymnasieskolor och vad som är viktigt att tänka på innan andra ansökningen skall vara inne. Ms Öjebrandt kommer att skicka ut mer information gällande detta.

Jag ser fram emot ytterligare spännande veckor tillsammans med personal och elever, många nya roliga temadagar men även samlingar, utflykter samt självklart även Nationella prov :)

Med önskan om en fin vecka.

MVH
Ms Holmerson

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *

A snowy hello!

What a winter we’ve had in just a couple of days. I hope that you were careful with the ice underfoot, and managed to clear your driveways and paths. Now I hope at least it will stay for a week or two, but then I would like it to be spring.

We had an unexpected start to this term, but what we can take away from it is that our students have shown trust in each other, and also begun to be more attentive and caring towards one another. We hope that now we can continue this term with positivity and creativity, and put our focus on the academics.

Last week we had Crazy Hair Day, with a huge amount of participation. I think we had almost two hundred students who wanted to do up their hair when they came to school - so cool! You can see photos of some of the creations on our Facebook page.

This week we have started National Tests. First up was grade 6 with their Swedish test on Tuesday.  Although many buses were overcrowded or cancelled, the test was able to go ahead without any major incidents. You can see the dates for the rest of the dates for both grade 6 and 9 on the calendar on SchoolSoft.

As some of you have noticed, we have had some small personnel changes. We now have replacements for Ms Burns who left us during the autumn term, and Ms Larson who has taken study leave during this term. The new teachers have now got the go-ahead from Migrationsverket and have booked their flights to be on their way to us. Our replacement for Ms Burns will start next week and the other new English teacher will begin as soon as possible. Mr Freitas has worked very hard, along with his team, to ensure that the substitute teachers who have been covering have followed the planning and had the same assessments on all their tasks to make sure the student didn’t lose too much teaching time. It is obviously regrettable that we had to wait so long for new staff, but unfortunately I cannot influence Migrationsverket.

We have also welcomed Ms Palm, who is working as our new special education coordinator, as well as Ms Quintanilla who joins us as school nurse for grades 7-9 now that Ms Senior has gone to try her hand working at Karolinska. We are also looking forward to welcoming back Ms Eklund who returns from her maternity leave at the beginning of March.

I know that there are many of you who have been in touch with me regarding school food. Thank you for all your emails, I always send the information on to Klein’s. If you have further comments, please send those to me also. Regarding the incident that was in the news last week, Klein’s now has an action plan that you can read under the Principal news heading on SchoolSoft.   

On the 2nd April we are inviting students and parents from grade 9 in to school for a “mingle evening”. We will be welcoming back past students to talk about their gymnasium experience, and discuss what is important to consider before the second application is due in. Ms Öjebrant will send more information regarding this.

I look forward to further exciting weeks together with staff and students, many new fun theme days but also meetings, excursions and of course also national exams :)

Here’s hoping for a great week

MVH
Ms Holmerson