From the Principal: March/April

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal

Kära elever och vårdnadshavare,

Tiden bara flyger iväg och vi är redan framme i mitten av mars. När vi med glädje upplevde de härligt soliga dagarna tidigare har vi nu regn och dimma när vi blickar ut genom fönstret.

Vi jobbar på hårt tillsammans för att se till att eleverna trivs hos oss samt att de får den utbildning som de har rätt till. Vi har under denna termin välkomnat fler behöriga lärare som med sin inspiration kan höja kunskapen i klassrummen. Vi har mer personal ute i korridorerna under dagtid för att kunna fånga upp de elever som har det lite tufft eller de som behöver ha ett litet andrum.

Jag satt senast med igår under elevrådets möte och de har massor med fantastiska ideer som vi skall försöka förverkliga. Det är allt mellan att få tillgång till bollar på rasterna, fler dricksfontäner, måla om i klassrum i fina färger till temadagar och önskevecka i matsalen. Det är så fantastiskt roligt att sitta med på dessa möten då kreativiteten verkligen flödar och vi kan se att vi kan förändra saker tillsammans.

När jag stod vid entrén häromdagen så kom en elev i år sju fram till mig och sa: “Jag är så glad att jag är här på den här skolan. Ni har alltid lyssnat på mig när jag har behövt hjälp och jag känner att nu har jag till och med bättre engelska än vad min pappa har. Tack Ms Holmerson för att jag får vara den jag är.” Detta värmer mitt hjärta och detta är också anledningen till att jag älskar mitt jobb. Så klart har man dagar som går upp och ner, det har vi alla men vi kan se att vi gör skillnad, tillsammans.

Nästa vecka så har vi språkvecka. En dag dedikerad till varje modernt språk vi har i skolan men även svenska samt engelska. Eleverna uppmuntras att klä ut sig och kan vinna fina priser. Vi kommer även att ha samma tema i matsalen så vi knyter ihop dagen. Alla lärare kommer att under en stund på sina lektioner att beröra de olika språken på sitt sätt. Hela skolan är nu dekorerad med flaggor och fina ord på de olika språken.

Den 21/3 firar vi alla människors lika värde genom att rocka sockorna och senare under terminen (efter elevernas önskemål) kommer även vår dag då vi beger oss tillbaka till 80-talet.

Jag har haft ytterligare ett möte med köket och kocken. Vi kommer nu få menyerna för hela april månad och då kommer jag sitta ner tillsammans med matrådet, våra hemkunskapslärare samt skolsköterskorna för att se över menyerna. Eleverna skall få ge sin syn på vad de vill ha och inte ha och sedan kommer vi tillsammans att utvärdera detta i maj. Jag har meddelat Klein´s att jag inte varit nöjd med hur de agerat den senaste tiden och de är nu medvetna om situationen. Jag uppmuntrar er alla att komma till skolan och äta lunch med oss samt ge feedback. Om ni vill komma hit och äta får ni gärna maila Ms Sayidh Abreu och meddela detta. (sayidh.abreu.tyreso@engelska.se)

Jag har funderat en hel del över skolavslutningen. Förra året valde vi att fira eleverna i år 9 kvällen före den ordinarie avslutningen i Bio Forellen. Det var fantastiskt fint på alla sätt men tyvärr så var det alldeles för trångt och vi fick tyvärr säga nej till många som ville komma in och titta. Därav har jag i år beslutat att vi kommer att ha två avslutningar i Forellhallen samma dag. Detta kommer då vara den 12 juni. 09.00-10.30 för år 4-6 samt 11.00-12.30 för år 7-9. På detta sätt kommer vi kunna ta emot fler av er som vill komma och vara med men även visa för de yngre eleverna hur avslutningen ser ut när man går i år 9.

Under dagen idag fredag, så har den årliga enkäten kommit ut på SchoolSoft. Ni hittar den längst ner till vänster på startsidan. Det är superviktigt för oss att ni tar två-tre minuter för att fylla i denna så vi kan få veta vad vi gör bra och vad vi behöver arbeta med inför resterande veckor av denna termin men framförallt inför nästa läsår. Tack snälla på förhand för att ni hjälper oss.

Slutligen vill jag tacka för förtroendet ni ger mig och personalen. Tack för att vi får ta hand om det bästa ni har under dagarna och tack för allt ert stöd och era positiva mail. Det betyder så mycket för oss alla.

MVH
Evy Holmerson

*          *          *          *          *

 

Dear students, parents, and guardians,

Time is just flying by and we are already in mid-March. When we have been enjoying sunny days, we’re now faced with fog and rain when we look out the window.
 

We work hard together to ensure that the students enjoy themselves while receiving the education to which they are entitled. This term we have welcomed more qualified teachers whose creativity can raise the knowledge and learning in the classroom. We have more staff out in the corridors during the school day to be there for students having a tricky time, or in need of some breathing space.

I sat in on the student council meeting yesterday, and they had lots of fantastic ideas that we will try and put into action. There was everything from accessing the balls during breaks, more drinks fountains, painting the classrooms in bright colours and a “wish week” for lunch. It is such great fun to sit in on this meeting where the creativity is flowing and we can see what we can change together.

When I was standing at the school entrance recently, a student from Grade 7 came up to me and said “I am so glad that I attend this school. You have always listened to me when I needed help and I think that now I speak even better English than my dad. Thank you, Ms Holmerson, for allowing me to be who I am”. That warmed my heart and is the reason I love my job. Of course, we all have our ups and downs, but we can see that together we can make a difference.

Next week is Language Week. One day per week is dedicated to each modern language that we have in school, including Swedish and English. Students are encouraged to dress up for the chance to win an exciting prize. Language week will even affect the lunch hall, with the menu for the week tying the theme together. All teachers will touch on the topic of different languages in the lessons in their own way, and the whole school is now decorated with flags and other decorations written in the different languages.

On the 21st March we will celebrate inclusion and equality of all people by rocking our crazy socks, and later in the term (by special request of the students) we will have a “back to the 80s” dress up day.

I have had another meeting with our catering company. We will now get the menu for the whole of April and I will sit down together with the Food Committee, our HKK teachers, and school nurses to review the menus. The students should be able to give their own views on the food and together we will evaluate this in May. I have informed Klein’s that I have not been happy with their comportment recently, and they are now aware of the situation. I encourage you all to come to school and have lunch with us, and give your feedback. If you would like to come and have lunch here, please inform Ms Sayidh Abreu (sayidh.abreu.tyreso@engelska.se)

I have been thinking a lot about the end of school celebrations. Last year we chose to have the Grade 9 graduation the evening beforehand, at Bio Forellen. It was a fantastic occasion but unfortunately it was far too crowded and we had to turn away people who wanted to attend. Therefore I have decided to have two graduations in Forellhallen on the same day, which will be the 12th June. 9.00 - 10.20 will be for Grades 4 to 6 and 11.00 - 12.30 will be for Grades 7 to 9. By doing this more people will be able to attend, but also the younger children will be able to see what to expect when they reach Grade 9

During the day today, Friday, the annual IES survey has been published on SchoolSoft. It can be found at the bottom on the homepage on the right-hand side. It it very important for us if you can take a few minutes to complete the survey so that we can know what we are doing well, and what we need to work on for the rest of this semester, and especially for the next academic year. Thank you in advance for your help!

Finally I would like to thank you for the faith and trust you have in myself and my staff. Thank you for all your support and positive emails, it means a lot to all of us.

Best wishes,

Evy Holmerson